اهداف و شرح وظایف:

-           اجراي طرح استاد مشاور در دانشكده

-           تنظيم شرح وظائف مديران گروههاي آموزشي دانشکده

-           برگزاري ژورنال كلاب هفتگي و كنفرانس ماهيانه در دانشكده

-           اجراي طرح آناليز سئوالات امتحاني

-           تشكيل هسته استعدادهاي درخشان و نظارت بر عملكرد آنها

-           راند و بازديد باليني از مراكز درماني و بخشهائي كه دانشجويان كارآموزي دارند.

-           پيگيري و مشاوره امور آموزشي و تحصيلي دانشجويان بصورت موردي

-           بررسي و پيگيري امور مربوط به تقاضاي دانشجويان در خصوص انتقال ، ميهمان ، انصراف از تحصيل و اخراج بر اساس ضوابط

     آموزشي موجود

-           بررسي لازم در امر نياز سنجي كادر آموزشي جهت اعلام نياز به معاونت آموزشي دانشگاه

-           بررسي و ارسال نتايج نهائي ظرفيت پذيرش دانشجويان رشته هاي مختلف موجود در دانشكده به دانشگاه

-           نظارت بر تامين نيازهاي آموزشي دانشكده هاي اقماري و ساير دانشكده ها از طريق هماهنگي مسئولين برنامه ها

-           نظارت بر حضور و غياب اساتيد دانشكده و تذكرات مورد لزوم

-           دريافت بخشنامه ، دستورالعمل و طرح در شوراي آموزشي پرستاري و مامائي دانشكده و انجام اقدامات ضروري و ارسال پاسخهاي ضروري مربوطه

-           نظارت بر حسن اجراي مقررات و ضوابط آموزشي دانشگاهي در دانشكده

-           برگزاري جلسات مستمر با دانشجويان رشته هاي مختلف جهت رسيدگي به امور آموزش و تحصيلي آنان

-           حضور در جلسات نقل و انتقالات دانشجويان در تابستان

-           نظارت بر حسن اجراي امتحانات ميان ترم و پايان ترم

-           نظارت بر حسن اجراي روند ثبت نام دانشجويان

-           شركت در شوراي مديران بيمارستانها جهت بحث و بررسي مشكلات باليني

-           پيگيري امور مربوط به برگزاري هفته سلامت و روز معرفي دانشگاه