- آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

- آئین نامه تشکیل کمیته های مشورتی دانشجویی در مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

- آئین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی

- آئین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی

- تسهیلات آموزشی پژوهشی و رفاهی دانشجویان استعدادهای درخشان

- آئین نامه جدید اجرائی تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان

- آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ازشد ناپیوسته