پرستاري رشته اي مستقل و شاخه اي از علوم پزشكي است كه دانش آموختگان آن به عنوان عضوي از تيم بهداشت در عرصه هاي مختلف مربوط به ارائه خدمات بهداشتي ، آموزشي ، پژوهشي ، مشاوره اي ، پيشگيري , مديريتي و حمايتي ، مراقبت هاي درماني و توانبخشي مي پردازند .

دوره كارشناسي پيوسته پرستاري اولين مقطع تحصيلي رشته پرستاري است كه برنامه آن بر اساس ضوابط علمي و ارزش هاي اسلامي تهيه و تدوين شده است. آموزش پرستاري در سطح كارشناسي زمينه ساز تربيت پرستار حرفه است كه به عنوان يك پرستار عمومي بتواند بررسي و شناخت وضعيت سلامت ، ارائه خدمات و هماهنگي مراقبت ها را در عرصه هاي مختلف به فرد ، خانواده و جامعه عهده دار شود.

رسالت آموزش پرستاري در مقطع كارشناسي تربيت نيروي انساني آگاه ، متعهد ، خبره و كارآمدي است ، كه با كسب توانائي هاي حرفه اي و بهره مندي از دانش روز خدمات مورد نياز بهداشتي ، مراقبتي و توانبخشي مقرون به صرفه را در بالاترين سطح استاندارد جهت تامين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه بتواند ارائه دهد. اين مهم از طريق آموزش ، پژوهش و توسعه دانش پرستاري ميسر مي باشد.


در حال حاضر تعداد اعضاء هيئت علمي و دانشجويان شاغل به تحصيل رشته پرستاري بصورت زير مي باشد:

تعداد اعضاء هيئت علمي رشته پرستاري: 20 نفر

تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل كارشناسي پيوسته پرستاري: 255 نفر

تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل كارشناسي ارشد: 7 نفر