اهداف و نقشه کلی رشته:


اهداف رشته : تربيت كارشناسان متعهد در زمينه آموزش و خدمات مامايي به طوري كه با كارآيي و مهارت لازم بتوانند در جهت تامين

سلامت مادران و كودكان بپردازند.


نقش رشته : آموزش بهداشت و ارائه خدمات بهداشتي و مامايي به زنان در سنين باروري به منظور كمك به كم كردن ميزان مرگ و مير

مادر و نوزاد مشاوره و راهنمايي خانواده در مورد بهداشت ازدواج و دوران بارداري و بعد از زايمان و تنظيم خانواده.


تعداد اعضاي هيأت علمي: 9 نفر

تعداد دانشجويان كارشناسي مامايي: 140 نفر

تعداد كل واحدها : 138 واحد

تعداد واحدهاي دروس عمومي : 24 واحد

تعداد واحدهاي دروس پايه : 20 واحد

تعداد واحدهاي دروس تخصصي الزامي : 72 واحد

تعداد واحدهاي دروس تخصصي اختياري : 2 واحد

تعداد واحدهاي دروس كارآموزي در عرصه : 16 واحد