آدرس ایمیل

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

ردیف

A_kamjoo@yahoo.com

فوق لیسانس مامایی

مربی

آزیتا کامجو

1

Nasibe6z@yahoo.com

دکتری سلامت باروری

استادیار

دکتر نسیبه روزبه

2

Fateme.dabiri@gmail.com

دکتری سلامت و باروری

مربی

دکتر فاطمه دبیری

3

asipormehr@yahoo.com

فوق لیسانس مامایی- دانشجو دکتری آموزش بهداشت

مربی

دکتر آسیه پورمهر

4

A_sh4310@yahoo.com

فوق لیسانس مامایی

مربی

عارفه شاهی

5

Azammoridi@yahoo.com

دانشجوی دکتری مامایی

مربی

اعظم مریدی  

6