اصلاحیه جدید تاریخ 1400/08/18

 براي ورود به كلاس هاي مجازي راهنماي ورود به كلاس هاي مجازي از لينك زير مطالعه بفرماييد

برنامه آموزشی کارشناسی پرستاری

برنامه آموزشی ارشد پرستاری داخلی و جراحی

برنامه  , lمامايي ناپيوسته پرستاري نيمسال اول 1400-1401

گروه پرستاری

گروه مامایی، گروه فوریت پیش بیمارستانی

گروه هوشبری، گروه تکنولوژی اتاق عمل