صفحه اصلی > معرفی دانشکده جدید > اهداف دانشکده 

 

اهداف دانشکده:

1-      ارتقاء کمی و کیفی آموزش دانشجویان

2-      تامین تجهیزات ضروری آموزشی ، پژوهشی و بالینی

3-      تامین محیط های آموزشی بر بالین بیمار

4-      تعامل بین بخشی و بین رشته ای

5-      توجه به شاخص های صلاحیت بالینی و ایجاد پیش زمینه ورود دانشجویان به حیطه بالین

6-      تامین اعضای هیات علمی توانمند

7-      بکارگیری روش های نوین در آموزش و پژوهش

8-    انجام پژوهش های کاربردی در راستای حل مشکلات جامعه

9-      راه اندازی مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته مامایی و را اندازی مقاطع تحصیلات تکمیلی در گرایش های پرستاری بهداشت جامعه ،پرستاری اورژانس ،پرستاری مراقبت های ویژه ،پرستاری سالمندان

10-  توسعه روابط علمی با سایر دانشکده ها