اصلاحیه جدید تاریخ 1399/07/12

 براي ورود به كلاس هاي مجازي راهنماي ورود به كلاس هاي مجازي از لينك زير مطالعه بفرماييد

گروه پرستاری

گروه مامایی

گروه هوشبری

گروه تکنولوژی اتاق عمل

گروه فوریت پیش بیمارستانی