1- پرستاری جزء لاینفک تیم سلامتی است. فرهنگ اسلامی ، معنویت و رعایت اصول اخلاقی مورد تاکید گروه پرستاری بوده و معتقدند ضمن تامین نیاز فراگیرندگان باید زمینه رشد معنویت نیز در آنها فراهم گردد.

2- سلامت حالتی پویا و متاثر از عوامل درونی و بیرونی است. سلامت محصول تعاملات ، گروهی و محیطی است.

3- پرستاران وظیفه تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت افراد جامعه را بر عهده دارند و این مهم با تکیه بر دانش روز و توجه به نیازهای جامعه و شرایط جغرافیایی ، اقلیمی قابل دستیابی است.

4- آموزش پرستاری با تاکید بر ارتقاء توانایی کاربرد تفکر انتقادی در تصمیم گیری استوار است.

5- تاکید بر ارائه خدمات پرستاری.

6- بهبود خدمات پرستاری در عرصه مبتنی بر بکارگیری نتایج تحقیقات است. لذا توجه به تحقیقات در آموزش دانشجویان ضروری است.

7- مشارکت در ارزشیابی و ارتقاء استانداردهای حرفه ای از وظایف پرستاران است.