1. رعایت اصول و ارزش های اسلامی و انسانی 
  2. رعایت  اصول اخلاق حرفه ای 
  3. حفظ کرامت انسانی
  4. کمک به ارتقاء سلامت و کیفیت زندگی افراد جامعه
  5. الزام به قانون و مقررات موجود
  6. تقویت تعاملات آموزش و پژوهشی در سطح ملی
  7. تفکر راهبردی درحل مسایل 
  8.  
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.