رسالت

رسالت مرکز آموزش مهارت های بالینی، بهبود سلامت و کیفیت مراقبت از بیمار از طریق ارائه برنامه ها موثر در ارتقاء و توسعه مهارت ها و قابلیت های بالینی، عملکرد تیمی و هماهنگی بین حرفه ای پرستاران می باشد.

 

اهداف

-    ایجاد محیطی ایمن برای تدریس و فراگیری مهارت های بالینی از طریق؛ برگزاری دوره ها وکارگاه های آموزشی با استفاده از وسایل کمک آموزشی، رایانه، مولاژ و مولاژ های آموزشی، فیلم های آموزشی، نرم افزار های آموزشی و نقش بازی کردن (Role Playing)

-    نوآوری  در زمینه  ارائه روش های تدریس مهارت های بالین و ارتباطی

-    ایجاد بستری مناسب برای پژوهش های آموزشی و ارزیابی روش های گوناگون آموزشی

-    ایجاد بستری مناسب جهت خودآموزی با استفاده از جزوات آموزشی، مولاژها، ویدئو و رایانه

-    یکسان سازی(استانداردسازی) و تولید مواد کمک آموزشی از قبیل، راهنماهای آموزشی، اسلاید، عکس، فیلم و نرم افزارهای آموزشی

-    ایجاد امکانات و محیطی مناسب برای برگزاری امتحانات عملی به شیوه آسکی