اهداف دانشکده:

 

1-      ارتقاء کمی و کیفی آموزش دانشجویان

 

2-      تامین تجهیزات ضروری آموزشی ، پژوهشی و بالینی

 

3-      تامین محیط های آموزشی بر بالین بیمار

 

4-      تعامل بین بخشی و بین رشته ای

 

5-      توجه به شاخص های صلاحیت بالینی و ایجاد پیش زمینه ورود دانشجویان به حیطه بالین

 

6-      تامین اعضای هیات علمی توانمند

 

7-      بکارگیری روش های نوین در آموزش و پژوهش

 

8-    انجام پژوهش های کاربردی در راستای حل مشکلات جامعه

 

9-      راه اندازی مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته مامایی و را اندازی مقاطع تحصیلات تکمیلی در گرایش های پرستاری بهداشت جامعه ،پرستاری اورژانس ،پرستاری مراقبت های ویژه ،پرستاری سالمندان

 

10-  توسعه روابط علمی با سایر دانشکده ها

 

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.