اهداف دفتر توسعه آموزش

-توسعه برنامه ریزی درسی و آموزشی

-  ارزشیابی دانشجو و استاد

-  پژوهش در آموزش

-  توانمندسازی اعضای هیات علمی

-  همکاری در برگزاری و مشارکت فعال در جشنواره های آموزشی

شرح  وظایف:

۱شناسایی دانشجویان دارای شرایط استعداد درخشان در سطح دانشکده و معرفی آنان به کمیته استعداد درخشان EDC

۲- مشاوره و اجرای طرح های پژوهشی در زمینه آموزش  

۳-   نظارت بر طرح درس های اساتید دانشکده و ارائه آنها به کمیته طرح درس EDC

۴- ارزیابی سئوالات امتحانی در گروههای آموزشی دانشکده و بررسی سئوالات امتحانی قبل از برگزاری امتحان

۵-   نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی دانشکده / مرکز آموزشی مربوط و ارائه گزارش به EDC

۶-تدوین برنامه عملیاتی بر اساس شرح وظایف مصوب

7- کمک به برگزاری امتحانات OSCE 

8-هماهنگی و ترغیب اساتید و دانشجویان به شرکت در برنامه های Skill Lab

9-هماهنگی با اساتید برای استفاده بیشتر از امکانات مرکز مهارتهای بالینی و تشکیل دوره های آموزشی در این مرکز

10همکاری در انجام ارزشیابی پایان ترم اساتید 

11-نظارت بر تکمیل لاگ بوک های الکترونیکی

12- عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده