.1ایجاد توانایی علمی وعملی در دانشجویان پرستاری در امر مراقبت از بیماران از طریق آموزش و پژوهش

.2بازنگری محتوای آموزشی و طرح درس ها مرتبط با واحدهای آموزشی گروه پرستاری

.3بازنگری و ارتقاء شیوه های تدریس

.4توسعه برنامه آموزشی مداوم جهت پاسخ به نیازهای آموزشی کادر درمانی

.5گسترش پژوهش در بین اعضاء هیات علمی و دانشجویان پرستاری

.6تربیت و آماده سازی دانشجویان جهت شناسایی اولویت های پژوهشی حوزه سلامت ،چالش های حرفه ای ، مشکلات و نیازهای مددجویان ، اقدام در جهت کاهش چالش ها و ارائه پیشنهادات مناسب

.7تربیت و آماده سازی دانشجویان پرستاری با مهارت های بالینی و علمی به منظور ارائه خدمات پرستاری و مراقبت از بیماران و همچنین حفظ و ارتقاء سلامت فرد و خانواده و جامعه در سطح مختلف پیشگیری

.8ارتقاء و بهبود مهارت های بالینی دانشجویان از طریق شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها و توسعه و بهبود آموزشی بالینی مناسب دانشجویان

.9ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی به اقشار مختلف جامعه به منظور دستیابی به بهزیستی و شادکامی

.10هماهنگ ساختن آموزش های تئوری و بالینی