اهداف (Objective)

اهداف کلی گروه مامائی

هدف از تعلیم فراگیران این رشته، تربیت ماماهای توانمندی می باشد که قادر به تولید علم و نشر آن در سطح جهانی در راستای ارتقای کیفیت سلامت مادر و کودک و خانواده باشند و زیر بنای محکمی برای سلامتی جامعه در کشور فراهم نمایند در سطح بین المللی شناخته شوند و براساس استانداردهای آموزشی به ارائه خدمات تخصصی در زمینه های بهداشتی درمانی، آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای بپردازند.

اهداف کلی آموزشی:

ایجاد توانایی علمی و عملی در دانشجویان مامایی در زمینه سلامت زنان وکودکان و خانواده

بازنگری محتوای آموزشی و طرح درس های مرتبط با واحدهای آموزشی گروه مامایی

بازنگری و ارتقاء شیوه های تدریس و ارزشیابی درگروه

نیازسنجی آموزشی ماماهای شاغل و کارکنان مرتبط با حرفه مامایی و اجرای برنامه های آموزش مداوم

توسعه توانمندی های اعضای هیئت علمی متناسب با تحولات علمی رشته و استانداردهای ملی و جهانی

اجرای آموزش و ارزشیابی دانشجویان و دانش آموختگان حرفه مامایی براساس روش های نوین آموزش و ارزشیابی.

تعیین حداقل های یادگیری درهرمقطع تحصیلی و بازنگری مداوم آنها

ارتقاء ارتباطات و تعاملات بین رشته ای در جهت توانمندسازی دانش آموختگان و بهبود آموزش فراگیران در داخل و خارج کشور

اهداف کلی پژوهشی:

انجام فعالیتهای تحقیقاتی توسط اساتید و دانشجویان در راستای ارتقای دانش مامایی به ویژه درحیطه مراقبت از زنان کودکان و خانواده.

ایجاد توانمندی پژوهشی در دانشجویان و دانش آموختگان مامایی به منظور مشارکت و همکاری با نظام سلامت در اجرای پژوهش های مرتبط با رشته و اقدام در راستای کاهش چالش ها و ارائه پیشنهادات مناسب.

روزآمد کردن اطلاعات ماماها از طریق پژوهش در حیطه های مختلف بهداشت زنان و نوزادان، بارداری و زایمان و بیماری های زنان

بررسی و برآورد منابع حمایتی، علمی و مالی جهت انجام فعالیتهای پژوهشی مشارکتی

اهداف کلی بالینی:

ارتقاء و بهبود مهارتهای بالینی دانشجویان در بالین از طریق شناسایی نقاط قوت وضعف آنان

ارتقاء ارائه خدمات بالینی به مددجویان از طریق توسعه و بهبود آموزش بالینی مناسب به دانشجویان مامایی

ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی به اقشار مختلف جامعه.

آموزش مددجویان و خانواده ها در زمینه مسایل مرتبط با سلامت زنان و کودکان و خانواده

هماهنگ ساختن آموزش های تئوری و بالینی

فراهم نمودن شرایط مطلوب جهت یادگیری موثر مهارتهای بالینی در دانشجویان و تقویت انگیزه حرفه ای آنان

شناسایی موانع کسب مهارت های بالینی وبرنامه ریزی برای بهبود آموزش بالینی و رفع موانع

ارزشیابی تکوینی و پایانی مهارت های بالینی دانشجویان با شیوه های مناسب و کارآمد تقویت آموزش بالینی

تربیت نیروی کارامد در مدیریت و نظارت بر آموزش بالینی مامایی با تاکید بر زایمان طبیعی