راهنمای صحافی پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری

ظاهر پایان نامه: جلد پایان نامه از نوع گالینگور با مندرجات زرکوب و رنگ سبز

توجه: حتما قبل از صحافی فرم اصالت اثر همراه با امضای دانشجو و فرم صورت جلسه دفاع، در ابتدای پایان نامه قرار داده شود.

تعداد نسخ مورد نیاز:

استاد راهنما: یک نسخه

به ازای هر یک از اساتید مشاور: یک نسخه

کتابخانه دانشکده: یک نسخه

گروه: یک نسخه

کتابخانه مرکزی: یک نسخه همراه با CD ، پس از ارسال متن پایان نامه از طریق سامانه پژوهان توسط استاد محترم راهنما.