رسالت گروه پرستاری در حوزه آموزش ، تربیت پرستاران متبحر ، معتقدو خلاق است که با بکارگیری دانش و مهارت کافی به مراقبت از بیماران پرداخته و در جهت تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت افراد جامعه گام بردارند. همچنین در حوزه پژوهشی رسالت گروه پرستاری توسعه و گسترش پژوهش در بین اعضای گروه و دانشجویان به منظور گسترش دانش در حوزه سلامت و ارتقاء کیفیت مراقبت های مربوطه از طریق انجام پژوهش و تدارک فرصت هایی جهت ایجاد و توسعه مشارکت جمعی در انجام فعالیت های پژوهشی درون گروهی و بین گروه می باشد.

دانش آموختگان این رشته با کسب مهارت های لازم سبب افزایش دانش عمومی ، مددجومحوری و کاهش تاثیر بیماری ها بر افراد و جامعه می شود. در این راستا همکاری مداوم و مستمر با سایر رشته های علوم پزشکی نیز صورت می گیرد. وظیفه پرستاران در این تیم هماهنگی رشته های متفاوت درامر مراقبت از بیماران می باشد. همچنین پرستاران در کارآفرینی و تولید ثروت نقش مهمی را در جامعه ایفا می کنند.

برای نیل به اهداف و رسالت ها گروه پرستاری در تلاش است با جذب اساتید جوان ، معتقد و خلاق و با استفاده از تجربیات اساتید با تجربه و پیشکسوت ، محیطی پویا ، علمی و با نشاط را برای دانشجویان فراهم کرده و زمینه تربیت فارغ التحصیلان معتقد ، با مهارت لازم و توانمندی یادگیری مادام العمر را فراهم نماید.

بر اساس فعالیت و نقش پرستاران در رسالت و اهداف تعیین شده ، نیازهای جامعه ، ارزش ها و مسئولیت اجتماعی آن ها لحاظ شده است همچنین تدوین این رسالت با توجه به اسناد بالا دستی مبتنی بر شواهد و شرایط عینی بوده و اهمیت و لزوم کار آفرینی ، فناوری و تولید ثروت توجه شده است.

در تهیه رسالت و شاخص های صلاحیت بالینی از نظرات گروهی مختلف مطابق با فرایند ارزیابی 360درجه از جمله اعضای هیات علمی ، دانش آموختگان و دانشجویان، فعالین حرفه ای و صنفی استفاده شده است. مطابق با رسالت و اهداف تدوین شد ارزیابی از گروه های مختلف انجام شده و میزان تحقق اهداف ارزیابی گردیده است. در ارتباط با رسالت و اهداف اطلاع رسانی به ذینفعان در فضای مجازی و سایت دانشکده انجام شده است. نتایج این ارزیابی در ارتقاء گروه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در تدوین رسالت و اهداف گروه دستاوردهای ملی و فراملی در حوزه های آموزش (اعم از حضوری و مجازی) پژوهشی و توسعه در نظر گرفته شده است.