رسالت 

از رسالت های گروه مامایی در حوزه بالینی تعلیم و تربیت ماماهای ماهر، متعهد، توانمند، خلاق و مسئولیت پذیر در مقطع کارشناسی به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه در جهت تأمین نیازهای جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مرتبط با سلامت و بهداشت مادران، کودکان و خانواده است به نحوی که دانش آموختگان این رشته بتوانند در مراکز بهداشتی -درمانی، مشاوره خدمات مامایی، بیمارستان ها و سایر مراکز مرتبط فعالیت های موثر و کارآمد را در بالاترین سطح استانداردهای حرفه ای ارائه کرده و رضایتمندی مراجعین و مددجویان را تامین نمایند.

رسالت دیگر گروه در حوزه پژوهش انجام تحقیقات در جهت شناخت نیازهای آموزشی، بهداشتی و درمانی جامعه خصوصا مادران و کودکان و بدنبال آن بازنگری مداوم برنامه های آموزشی مامایی در این راستا و نیز بازخورد مناسب جهت بهینه سازی سیستم آموزشی کشور، ارتقاء و بهبود کیفیت آموزش و ارزشیابی دانشجویان است. رسالت  دیگر  این گروه تربیت دانش‌آموختگان برای تأمین و تکمیل کادر علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور در رشته های مامایی، بهداشت باروری و مشاوره در مامایی است. به این منظور توسعه توانمندی های اعضاء هیأت علمی گروه مامایی متناسب با تحولات علمی رشته و استانداردهای ملی و جهانی در دستور کار قرار خواهد گرفت. ارتقاء ارتباطات بین رشته ای در جهت توانمندسازی دانش آموختگان و آموزش دانشجویان سایر رشته های علوم پزشکی و حتی غیر علوم پزشکی نیز تربیت نیروی انسانی با مهارت در مقطع کارشناسی است که دانش آموختگان بتوانند خدمات خود را در حیطه های آموزشی، پژوهشی، مدیریتی و در بالین برای حفظ سلامت تولید مثل دختران و زنان از زمان جنینی تا بعد از یائسگی، ترویج فرزندآوری و زایمان طبیعی و همچنین سلامت خانواده و افزایش رفتارهای ایمن جنسی و حفظ سلامت جنسی ارائه دهند.

به منظور افزایش کیفیت آموزش و جلب رضایت دانشجویان مامایی و ارتقاء سطح  خدمات بهداشتی و درمانی به دختران و زنان به ویژه مادران باردار با انجام زایمان ایمن در سطح بیمارستان های آموزشی برنامه عملیاتی پیشنهادی مدیریت گروه مامایی به تفصیل شرح داده می شود.

با شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران انتظار می رود که فعالیت هایی انجام گیرد؛ با نگاه به نقاط قوت؛ گروه مامایی آن دارای اعضای هیئت علمی کارآمد است که با توجه به مرتبه علمی کسب شده ایشان در حیطه های مختلف سلامت باروری زنان و کودکان میتوان در امر آموزش و پژوهش تحول ایجاد نمود.