این رشته در حال حاضر در بسیاری از دانشکده های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تیپ1 و تیپ2 در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دانشجو می پذیرد.

علاوه بر این فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی می توانند در دوره کارشناسی ارشد رشته های ارشد پرستاری (گرایش پرستاری داخلی- جراحی، پرستاری کودکان،روان پرستاری---، پرستاری اورژانس، پرستار سالمندی، پرستار مراقبت های ویژه، مدیریت پرستاری، پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان، پرستاری نظامی،پرستاری توانبخشی،پرستاری سلامت جامعه)، علوم تغذیه،علوم بهداشتی در تغذیه، فیزیولوژی پزشکی، نانو تکنولوژی پزشکی،اقتصاد بهداشت، آموزش بهداشت،ارگونومی، مدیریت توانبخشی، اپیدمیولوژی، فناوری اطلاعات سلامت، مهندسی بهداشت محیط-آمار زیستی،کتابداری و اطلاع رسانی علوم پزشکی، ارزیابی فناوری سلامت، مهندسی پزشکی،آموزش پزشکی-اکولوژی انسانی- تاریخ علوم پزشکی،ژورنالیسم علوم پزشکی نیز ادامه تحصیل دهند.