فارغ التحصیلان این رشته می توانند در دو بخش دولتی و غیر دولتی فعالیت کننده بخش دولتی شامل بیمارستان ها درمانگاه ها، خانه سالمندان، مراکز بهداشتی و در بخش خصوصی نیز در بیمارستان ها و کلنیک های خصوصی موسسات ارائه مراقبت در منزل را می توان نام برد.