خانم دکتر بنفشه تهرانی نشاط

رتبه علمی: استادیار 

دکتری تخصصی آموزش پرستاری

پست الکترونیک: b.tehrani.neshat@hums.ac.ir