معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی: دکتر بنفشه تهرانی نشاط

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش پرستاری

تلفن: 07631285022

 

 شرح وظایف  :

· اجرای سیاست ها، خط مشی ها و دستورات ریاست دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه

· نظارت بر حضور و غیاب اعضاء هیئت علمی و ارائه بازخورد

· پیگیری مسائل و مشکلات‌آموزشی دانشکده در شورای آموزشی دانشگاه

· نظارت بر حسن اجرای مقررات و ضوابط آموزشی دانشگاهی در دانشکده

· نظارت بر فعالیت های گروه های آموزشی

· نظارت بر اجرای صحیح امتحانات میان ترم و پایان ترم

· نظارت بر حسن اجرای روند ثبت نام دانشجویان

· همکاری در برنامه ریزی و برگزاری کنفرانس های علمی، کارگاه های آموزشی، و دوره های بازآموزی

· برگزاری جلسات با نمایندگان گروه های دانشجوئی و پیگیری مشکلات آموزشی آنها

· برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان

· نظارت بر فعالیتهای آموزشی تئوری و ارزشیابی دروس تئوری و کارآموزی/ کارورزی

· بازدید از محیط های بالینی و نظارت بر امر آموزش بالینی دانشجویان

· بررسی و پیگیری امور مربوط به درخواست های دانشجویان در خصوص مهمانی، انتقال، مرخصی و انصراف از تحصیل

· اداره کلیه ی امور آموزشی دانشکده

· تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشکده

· نظارت بر حسن اجرایی برنامه ها و فعالیتهای آموزشی دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به رئیس دانشکده