اداره امور عمومی دانشکده پرستاری و مامایی بندرعباس، از مجموعه تشکیلات تفصیلی این دانشکده با هدف سازماندهی واحدهای اداری و پشتیبانی و نیز ایجاد انسجام بیشتر در بین سایر بخش ها از طریق ارائه خدمات به کلیه پرسنل، اساتید و دانشجویان گرامی و با تکیه  بر دستورالعمل های سازمانی و بهره گیری از توانمندی های همکاران سایر بخشها، تلاش دارد گام هایی منسجم در جهت نیل به اهداف این دانشکده بردارد.