ما برآنیم به جایگاهی برتر در سطح ملی در تربیت نیروی انسانی متعهد در عرصه های آموزش،پژوهش،مدیریت و خدمات مبتنی بر اخلاق حرفه ای تا سال1404تامین کردیم.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.