چشم انداز  (Vision)

چشم انداز گروه مامایی، با توجه به ارتقا روز افزون استانداردهای خدمات مامایی، تربیت دانش آموختگانی توانمند در راستای رفع نیاز جامعه، با اتکاء به نقش های مراقبتی، آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای، تشخیصی، پیشگیری و مدیریتی می باشد.