رشته پرستاری در سال 1362 با پذیرش 400 دانشجوی پرستاری در مقطع کاردانی افتتاح گردید  و درسال 1366 دانشکده پرستاری اقدام به جذب دانشجوی پرستاری در مقطع کارشناسی نمود.

سال 1375 کارشناس ناپیوسته پرستاری دایرگردید. و از سال 1394 دانشکده اقدام به پذیرش دانشجوی پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته با گرایش داخلی - جراحی نمود

در حال حاضر رشته پرستاری در دو مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته با گرایش داخلی - جراحی فعالیت دارد. تعداد اعضای هیات علمی این گروه 17 نفر و اعضای غیر هیئت علمی 2 نفر می باشد.

تعداد دانشجویان پرستاری در مقطع کارشناسی در دو ورودی مهر و بهمن شامل331 نفر دانشجو و در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری 27نفر می باشد.