اعضای شورا

 

دکتر فریبا اسدی نوقابی 

رتبه علمی: استادیار 

دکتری تخصصی آموزش پرستاری

پست الکترونیک: 


دکتر الهام ایمانی  

رتبه علمی: دانشیار  

دکتری تخصصی پرستاری

پست الکترونیک: eimani@hums.ac.ir


دکتر هادی  یوسفی

رتبه علمی: استادیار

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

پست الکترونیک: hadiyousefi1@hums.ac.ir

دکتر عارف فقیه      

رتبه علمی: دانشیار

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

پست الکترونیک: aref.faghih@hums.ac.ir


دکتر سعید حسینی تشنیزی 

رتبه علمی: استادیار

دکتری تخصصی آمارزیستی

پست الکترونیک : shosseini@hums.ac.ir

دکتر نسیبه روزبه 

رتبه علمی: استادیار

دکتری تخصصی بهداشت باروری

پست الکترونیک: n.roozbeh@hums.ac.ir