اساتید گروه اتاق عمل :

 

مدیرگروه:

یاسر خوانچه مهر

رتبه علمی: مربی

کارشناسی ارشد پرستاری ویژه

پست الکترونیک: yaserkhemehr@gmail.com


محبوبه بلالی

مرتبه علمی: مربی

کارشناسی ارشد آناتومی

پست الکترونیک: foroozanbalelali@gmail.com


نجمه پارسائی

رتبه علمی: مربی

کارشناسی ارشد اتاق عمل

پست الکترونیک: najmehparsai99@gmail.com


حسین مردان پرور

رتبه علمی: مربی

کارشناسی ارشد اتاق عمل

پست الکترونیک: h.mardanparvar@hums.ac.ir