مرکز آموزش مهارت های بالینی به عنوان نمادی از یک بخش مراقبت بالینی در ابعاد کوچک بوده که با فراهم نمودن وسایل و امکانات لازم، جهت آموزش عملی پروسیجرهای پرستاری، با استفاده از روش هایی مانند؛ شبیه سازی دایر شده است. در واقع در این مرکز فرصتی ایجاد شده تا دانشجویان در محیطی آرام، امن و کنترل شده، مهارت های حرفه ای عملی  و ارتباطی لازم قبل از ورود به عرصه بالینی را فرا گرفته  فراگیرند و برای ارائه مراقبت های پرستاری با کیفیت به بیمار آماده گردند. در واقع این مرکز به عنوان پلی بین تئوری و محیط بالین، زمینه تجربه ی عملی بدون استرس را برای دانشجو فراهم می آورد.

لازم به ذکر است این مرکز در زمینه برگزاری کلاس های واحد مهارت های بالینی( جهت دانشجویان کارشناسی پرستاری و گرایش های مختلف کارشناسی ارشد پرستاری،کارشناسی مامایی،کارشناسی اتاق عمل،کارشناسی هوشبری و کارشناسی فوریت)، برگزاری امتحانات آسکی، برگزاری کارگاهای آموزشی جهت گروه های مختلف، ارائه محتواهای کمک آموزشی( فیلم و جزوات آموزشی ) جهت دوره های مختلف، فعال می باشد. این مرکز در طبقه همکف دانشکده پرستاری واقع شده است.