دانشکده پرستاری مامایی بندرعباس در راستای سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی و بر اساس نقشه جامع تحقیقاتی و علمی کشور در رسالت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بر آن است با روش های نوین آموزشی به تربیت نیروی توانمند ، متعحد و خلاق در حوزه آموزش و پژوهش و مراقبت از بیماران مبتنی بر توسعه ارتقاء سلامت و در جهت نیاز جامعه بپردازد.