دانشکده پرستاری و مامایی بندرعباس

 

دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در بهمن ماه سال 1362 با پذیرش 40 دانشجوی رشته پرستاری در مقطع کاردانی، رسما فعالیت خودرا آغاز نمود. در سال 1364 اقدام به پذیرش دانشجو در رشته  های کاردانی مامایی و اتاق عمل نمود و سپس سال 1366 مقطع کارشناس پرستاری در این دانشکده دایر گردید.

در راستای گسترش فعالیت های آموزش دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،این دانشکده از سال تحصیلی 1372-1371 موفق به پذیرش دانشجو در رشته های رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی و بهداشت محیط گردید. و در ادامه سال 1372 رشته های کاردانی بهداشت خانواده و کارشناسی ناپیوسته مامایی به این مجموعه اضافه گردید.

سال1375 مقطع کارشناسی ناپیوسته پرستاری به همرا کاردانی مدارک پزشکی به مقاطع و رشته های دانشکده اضافه شد. هم چنین سال1376 رشته مبارزه با بیماریها در مقطع کاردانی دایر گردید.

سال1379 با تاسیس دانشکده بهداشت رشته های بهداشت محیط، کاردانی بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریها از دانشکده پرستاری منتقل گردیدند.

سال 1383 مقطع کارشناس ناپیوسته مدارک پزشکی دایر گردید. رشته های هوشبری و اتاق عمل در مقاطع؛ کاردانی سال 1366، کارشناسی پیوسته مهر ماه 1387کارشناسی ناپیوسته بهمن ماه 1387 به این مجموعه اضافه گردید. رشته فوریت های پزشکی در مقاطع کاردانی و کارشناسی نا پیوسته به تربیت در سال 1385 در سال 1398 تاسیس شد.

سال 1394 این دانشکده اقدام به پذیرش دانشجوی پرستاری در مقطع کاشناسی ارشد نا پیوسته، پرستاری داخلی- جراحی نمود سال 1398 دانشکده علوم پیراپزشکی از دانشکده پرستاری مامایی تفکیک گردیده و دپارتمان دانشکده پرستاری مامایی در محل جدید پردیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان واقع گردید. در حال حاضر دانشکده پرستاری و مامایی در هرمزگان دارای 3 گروه آموزشی با 34 نفر کادرآموزشی متشکل از 27 نفر عضو هیات علمی و 7 نفر عضو غیر هیات علمی می باشد که در 5 رشته تحصیلی پرستاری، مامایی، اتاق عمل، هوشبری و فوریت های پیش بیمارستانی در مقاطع کارشناس و کارشناسی ارشد به تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه در بخش سلامت جامعه مشغول است. کل دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده در حال حاضر 712 نفر می باشد که از این تعداد 27 نفر (3/79%) در دوره تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل هستند.